Vill du veta mer?

Möt patientföreningen för sköldkörtelcancer, se en förklaring av de många tekniska termerna och få svar på de vanligaste frågorna om sköldkörtelcancer.

Patientföreningar för sköldkörtelcancer

Patientföreningar kan hjälpa dig att komma i kontakt med andra personer som har haft liknande upplevelser eller helt enkelt vara en källa till goda råd och stöd. I Sverige finns patientföreningen Svenska Sköldkörtelföreningen som du kan hitta på skoldkortel.se.

Läs om vad sköldkörtelcancer är

Frågor och svar om sköldkörtelcancer

  För differentierade sköldkörtelcancerformer (papillära och follikulära carcinom) är chanserna till återhämtning vanligtvis mycket goda. Efter operation (kirurgi) och strålbehandling med radiojod kan de flesta återgå till ett ”normalt liv”. 

  En del patienter med sk ”lågrisktumörer” (= låg risk för återfall) kan avskrivas från uppföljning av cancern, förutsatt att alla undersökningar är negative, dvs att det inte finns några tecken på kvarvarande sjukdom. Många behöver dock längre uppföljning. Eftersom din sköldkörtel har tagits bort, så kan kroppen inte längre producera sköldkörtelhormoner och därför behöver du ta sköldkörtelhormonersättning i form av tabletter.

  Långtidsobservationsstudier visar att livslängden förblir opåverkad för den allra största delen av de som har haft sköldkörtelcancer.

  Vissa personer har en sämre prognos. De faktorer som påverkar prognosen är tumörtyp och storlek och förekomst av tumörer i lymfkörtlar eller andra organ. Andra faktorer som påverkar är till exempel hur gammal du var när du fick din diagnos. Yngre personer har en bättre prognos än äldre.

  Läs om orsaken till sköldkörtelcancer

  Det första steget är kirurgiskt borttagande av den påverkade sköldkörteln och omgivande vävnad. Nästa behandlingssteg innefattar strålbehandling, kallas radiojodbehandling, förkortas RAI. Trots kirurgiskt borttagande av sköldkörteln så innebär körtelns känsliga position att en del kvarvarande sköldkörtelvävnad nästan alltid blir kvar och det är viktigt att se till att all cancer har eliminerats för att minska risken för tumöråterfall.

  I allmänhet behandlas sköldkörtelcancer med kirurgiskt borttagande av sköldkörteln och sedan med radioaktiv jod. Vid framskriden sköldkörtelcancer så finns andra alternativ som extern strålbehandling och målriktade behandlingar. De flesta sköldkörtelcancrar är okänsliga för cytostatika, men vissa aggressiva former kan behöva sådan behandling. 

  Målet med den initiala behandlingen är att ta bort alla kvarvarande sköldkörtelceller genom kirurgi och radiojodbehandling. Det görs för att minska risken för lokalt eller avlägset beläget tumöråterfall och förlänga överlevnad. Radiojodbehandling ökar känsligheten för all nödvändig efterföljande jodskanning och kontroller av Tg-proteinet. Det hjälper din läkare att försäkra sig om att din sköldkörtelcancer är borta när du kommer tillbaka för uppföljning.

  Läs mer om radiojodbehandling

  Mikrocarcinom är mycket små cancertumörer som mäter mindre än 1 cm i diameter. Ungefär 30 % av papillära sköldkörtelcancerformer hamnar i denna kategori. Förutsatt att det inte finns någon ytterligare cancer i sköldkörteln eller någon annanstans så kan din läkare avgöra om behandling med radioaktiv jod behövs. Många gånger räcker det med att endast halva sköldkörteln tas bort, och då ges heller inget radioaktivt jod. 

  Vilka är biverkningarna vid strålbehandling med radiojod? Få svar här

  Om du känner en knöl på halsen ska du boka tid hos din husläkare. Läkaren kommer att remittera dig till en specialist, oftast en kirurg alternativt till en endokrinolog. Utredning med ultraljud och finnålsbiopsi (cellprov) för att utreda vad det är för knöl kan beställas av husläkaren eller av specialist; detta skiljer sig något åt mellan olika regioner. 

  Kvaliteten vid sköldkörtelkirurgi beror till hög grad på kirurgens skicklighet och att omfattningen av kirurgin är rätt. Antalet sköldkörteloperationer som utförs på en klinik eller på ett sjukhus är en god indikator på expertis och kvalitet inom sköldkörtelkirurgi. Denna typ av information och andra siffror kan återfinnas i rapporter från det nationella registret för sköldkörtelcancer. 

  Saker du kan överväga:

  • Tidsintervallet mellan kirurgi och beslut om huruvida radioaktiv jodbehandling ska ges eller inte bör vara så kort som möjligt för att minska den totala behandlingstiden.
  • Flera kliniker erbjuder behandling med radioaktiv jod tillsammans med en renad form av det naturligt förekommande sköldkörtelstimulerande hormonet TSH (kallas rekombinant humant TSH eller rhTSH). Detta gör att ersättningsbehandling med sköldkörtelhormon kan påbörjas direkt efter operationen vilket gör att du kan undvika de ibland allvarliga biverkningarna i samband med de låga nivåerna av sköldkörtelhormon (kallas hypotyreos).

  Hur framgångsrik behandlingen med radiojod är beror på om det finns tillräckligt upptag av radioaktiv jod (RAI) av kvarvarande sköldkörtelceller. Denna mekanism förbättras med höga nivåer av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) eftersom TSH stimulerar de kvarvarande sköldkörtelcellerna att ta upp (radioaktiv) jod. Om du har hypotyreos (d.v.s. du har en mycket låg nivå av sköldkörtelhormoner) så ökas produktionen av TSH i kroppen radikalt vilket i sin tur innebär att den kvarvarande sköldkörtelvävnaden tar upp så mycket radioaktiv jod som möjligt.

  Läs mer om hur du förbereder dig på radiojodbehandling

  Din läkare bör diskutera med dig vilken av följande två sätt som är lämpligast för att stimulera TSH-nivåerna i din kropp:

  1. Utsättande av dina sköldkörtelhormontabletter.
  2. Administration av två injektioner med konstgjort sköldkörtelstimulerande hormon, TSH (rhTSH).

  Utsättande av dina sköldkörtelhormontabletter innebär att du slutar att ta dina sköldkörtelhormontabletter om du börjat ta dem omedelbart efter din sköldkörteloperation. Du inväntar på att din kropps nivå av TSH stiger, vilket vanligtvis tar två till sex veckor. Alternativt kan din läkare bestämma att inte påbörja denna behandling direkt efter operationen och gå direkt till nästa fas i behandlingen. Under denna tid kan du komma att uppleva ett eller flera symtom på låg nivå av sköldkörtelhormoner (hypotyreos) som exempelvis att känna håglöshet och trötthet. Du kan komma att uppleva utmattningsepisoder och kan uppleva koncentrationssvårigheter. En del personer har även besvär med depression och minne. Du kan behöva ta ledigt från arbetet under denna behandlingsfas.

  Läs om psykologiskt stöd

  Hypotyreos är när du har en mycket låg nivå av sköldkörtelhormoner. Typiska symtomen på hypotyreos är: 

  • Förtunning av hår/håravfall 
  • Svullna ögon
  • Envis torr hals eller halsont, svårighet att svälja, förstorad sköldkörtel (struma)
  • Sänkt hjärtrytm
  • Intolerans mot köld
  • Förhöjt kolesterol
  • Oförmåga att koncentrera sig, glömska
  • Depression, trötthet, irritabilitet
  • Infertilitet
  • Oregelbunden menstruation, kraftiga menstruationsblödningar 
  • Muskelsvaghet/kramper 
  • Viktökning 
  • Förstoppning
  • Torr, ojämn hy, förlust av kroppsbehåring

  Läs om orsaken till sköldkörtelcancer

  Detta angreppssätt åstadkommer en snabb och kortvarig ökning av TSH-nivåer med hjälp av administration av en ersättning för naturligt sköldkörtelstimulerande hormon, TSH, tillverkat med bioteknikprocesser (kallas rhTSH, rekombinant humant TSH). rhTSH ges som intramuskulär injektion (i skinkan) under de två dagarna innan du tar kapseln med radioaktiv jod för RAI. Du behöver inte sluta att ta din ersättningsbehandling med sköldkörtelhormon.

  I många fall, men inte alltid, kommer du att behöva minimera jod i din kost under någon eller några veckor före administration av RAI.

  Akuta biverkningar i samband med behandling med radiojod kan vara: 

  • illamående och kräkningar
  • spottkörtelinflammation
  • tyreoidit eller tyreotoxikos om det finns stora rester av normal sköldkörtelvävnad kvar.

  Huruvida kroniska biverkningar utvecklas i ett senare skede eller inte beror på antalet behandlingar med radioaktiv jod som du får sammanlagt och på den totala aktiviteten för den radioaktiva jod som ges.

  Observera att radiojodbehandling i höga doser kan påverka din fertilitet - både som man och kvinna.

  Läs mer om hur du förbereder dig på radiojodbehandling

  Under det första året bokas uppföljningsbesök ungefär var tredje månad. Uppföljningsbesökens frekvens minskas normalt till en gång per år, särskilt om det inte finns några symtom eller tecken på återfall.

  Uppföljning innebär vanligtvis undersökning av halsen, en ultraljudsundersökning och ett blodprov för att kontrollera dina nivåer av proteinet tyreoglobulin (Tg-nivåer) och din sköldkörtelfunktion.

  Långtidsuppföljning varierar beroende på cancerns typ och stadium såväl som andra faktorer, som till exempel din ålder.

  Läs hur många uppföljningsundersökningar du kan förvänta dig

  Prognosen vid differentierad sköldkörtelcancer är mycket god med avseende på överlevnad. Trots detta så finns det en risk för återfall i halsens lymfkörtlar, och i området där sköldkörteln tidigare suttit, som inte ska ignoreras. Ett lokalt eller regionalt återfall inträffar hos 5–20 % av de som har haft sköldkörtelcancer.

  På grund av den långsamma tillväxthastigheten för mindre aggressiva tumörer så kan sådana återfall uppstå till och med decennier efter initial diagnos och behandling. Vid så kallad lågriskcancer är risken för återfall så låg att den specifika uppföljningen kan avslutas, under förutsättning att alla undersökningar är negativa, dvs visar att det inte finns några kvarvarande tecken på sjukdom.

  Läs mer om uppföljning efter behandling av sköldkörtelcancern

  Efter operation krävs livslång ersättning av sköldkörtelhormon med tabletter. Om din hormonersättningsbehandling hanteras rätt så kan du återhämta dig till full fysisk form och återvända till ett normalt liv.

  När du åker hem efter radiojodbehandling så ska du undvika nära kontakt med barn och gravida kvinnor, och undvika långvarig kontakt med andra människor. Detta innebär att hålla sig borta från ställen där mycket folk samlas och undvika att vara i nära kontakt med andra människor under en längre tid. Personalen på din behandlande klinik kommer att tala om för dig hur många dagar detta gäller och det beror på den dos med jod som du får och hur mycket kontakt du kan förväntas ha med små barn.

  Läs mer om radiojodbehandling

  I regel så kan du förvänta dig att bli kvar på sjukhuset i en eller två dagar beroende på hur omfattande operationen varit. Du bör undvika ansträngande aktiviteter tills dess att ditt sår läkt, men vanliga promenader och liknande är av godo. Din hals och nacke kommer att kännas stela till en början men detta kommer gradvis att förbättras. Återgång till arbetet bör vara möjligt inom två veckor, men diskutera detta med din läkare.

  För män som fortfarande planerar att skaffa barn och som förväntas få upprepade behandlingar med radioaktiv jod rekommenderas nedfrysning av sperma vara en lämplig åtgärd. Detta eftersom stora mängder radioaktivitet, till exempel efter flera behandlingsomgångar, kan minska spermiemängden och således fertiliteten. Den hämmande effekt på fertilitet är övergående i de flesta fall men kan ibland vara permanent. 

  Läs hur du förbereder dig på radiojodbehandling

  Hos kvinnor som har behandlats för sköldkörtelcancer kan oregelbundna menstruationer förekomma hos upp till 30 %. Om du blir (vill bli) gravid så ska du prata med din läkare om detta först och han eller hon kan ge råd enligt lokala riktlinjer.

  Såväl äggceller som spermier kan påverkas negativt av behandling med radioaktiv jod. Därför avråds såväl kvinnor som män från att skaffa barn under det första halvåret efter behandling. De bör också uppmärksammas på att det kan bli ytterligare radiojodbehandlingar, varför de åtminstone bör vänta tills de har fått resultatet av behandlingen (det vill säga i 6-9 månader). 

  För kvinnor finns en ökad risk för tidig menopaus vid upprepade behandlingar med radioaktiv jod, varför möjligheten att frysa ägg bör övervägas vid fertilitetsönskan.

Ordlista

Tyreoglobulin, rhTSH, ablation. Vad betyder alla termer? Kolla ordlistan här:

Tyreoglobulin (Tg)    
Ett protein som tillverkas i sköldkörteln som har en roll i produktionen av sköldkörtelhormoner. Används som tumörmarkör för att påvisa kvarvarande eller recidiverande (återkommande) cancer efter behandling för papillär eller follikulär sköldkörtelcancer.

Tyreoidektomi    
Kirurgi för att avlägsna hela (total tyreoidektomi) eller halva (lobektomi/hemityreoidektomi) sköldkörteln.

Ersättningsbehandling med sköldkörtelhormon  
Behandling med sköldkörtelhormon i tablettform för att hålla kroppens metabolism igång när de naturliga sköldkörtelhormonnivåerna är för låga. Dessa hormoner kan innefatta tyroxin (T4), tas en gång om dagen av de flesta personer, och enstaka gånger tillägg av liotyronin (T3) som vanligtvis tas två eller tre gånger per dag.

Sköldkörtelstimulerande hormon (tyreoideastimulerande hormon, TSH)    
Ett hormon som bildas i hypofysen (en körtel belägen strax under hjärnan) som ökar bildningen av sköldkörtelhormon, ökar upptaget av jod i sköldkörteln och produktionen av tyreoglobulin (Tg).

Rekombinant humant sköldkörtelstimulerande hormon (rekombinant humant tyreoideastimulerande hormon, rhTSH)
Rekombinant humant TSH (rhTSH) är en renad rekombinant form av det naturligt förekommande hormonet TSH. Det används som ett alternativ till utsättande av sköldkörtelhormon under radiojodbehandling (ablation) och postoperativ uppföljning av papillär och follikulär sköldkörtelcancer för att undvika hypotyreos.

Radioaktiv jod (radioactive Iodine, RAI)    
Radioaktiv jod, given som en kapsel eller i vätskeform, som absorberas och koncentreras av sköldkörtelcellerna. Behandling med RAI förstör sköldkörtelvävnad men har ringa påverkan på annan vävnad i kroppen.

RAI-ablation (radiojodablation)    
Radiojodablation är behandling där radioaktiv jod administreras för att förstöra eller abladera kvarvarande frisk sköldkörtelvävnad efter tyreoidektomi.

Trijodtyronin (T3) och tyroxin/tetrajodtyronin (T4)  
Hormoner som bildas i sköldkörteln som spelar en avgörande roll för kroppens metabolism, hjärt- och matsmältningsfunktioner, muskelkontroll, hjärnans utveckling och underhåll av skelettet.

Ultraljud (UL)    
En typ av skanning där högfrekventa ljudvågor används för att ge en bildåtergivning av inre strukturer och organ i kroppen.

Datortomografi (DT)    
En DT-undersökning använder databearbetade kombinationer av många röntgenbilder som är tagna från olika vinklar för att skapa tvärsnittsbilder eller tredimensionella bilder av kroppens inre.

Väldifferentierad sköldkörtelcancer    
Ett samlingsnamn för de två vanligaste formerna av sköldkörtelcancer – papillär och follikulär sköldkörtelcancer.

/
Sköldkörtelcancer eller tyreoideacancer är en elakartad tumör i sköldkörteln.
Sköldkörtelcancer kräver vanligtvis flera tester och undersökningar för att komma fram till diagnosen.
Sköldkörtelcancer behandlas vanligtvis med en kombination av olika terapier.
Dela eller skriv ut